Služby BOZP, PZS, OPP

Bezpečnostnotechnická služba

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Výkon BTS zabezpečujeme prostredníctvom odborne spôsobilých osôb s osvedčením autorizovaného bezpečnostného technika.

TPO (technik požiarnej ochrany) – výkon funkcie

Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie povinností podľa zákona o ochrane pred požiarmi. Výkon funkcie TPO zabezpečujeme osobami s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany.

© 2017 Bentes.sk