AKTUALIZAČNÁ ODBORNÁ PRÍPRAVA

obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení

– pre priestory v ktorých vykonáva dozor Štátna banská správa (č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe NA POVRCHU)

– pre priestory v ktorých vykonáva dozor Inšpekcia práce – zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Dátum konania:            Podľa záujmu

Miesto konania:            Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina – budova Plemenárske služby                                            ŠP, alebo u zamestnávateľa

Začiatok:                       8.00-8.30 hod. prezentácia;              8.30  hod. – začiatok školenia

Účastníci:                       osoby,  ktoré sú vlastníkmi písomného dokladu o absolvovaní výchovy a

vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so

zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

Forma ukončenia:         potvrdenie o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy na obsluhu

vybraných stavebných strojov a zariadení so zameraním na bezpečnosť

a ochranu zdravia pri práci s uvedením dátumu jej vykonania

Na AOP je potrebné priniesť doklad  o absolvovaní výchovy a vzdelávania na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení so  zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci resp. originál dokladu o absolvovaní poslednej AOP (aktualizačnej odbornej prípravy).

Ak máte o AOP záujem vyplňte priloženú prihlášku a pošlite na našu adresu poštou alebo mailom na adresu bentes@bentes.sk. Na vyžiadanie zašleme cenovú ponuku.

 

BenTeS, s.r.o.

Rosinská cesta 12

010 08  Žilina

Záväzná prihláška TU

© 2017 Bentes.sk