O spoločnosti

Naša spoločnosť BenTeS pôsobí vo forme s.r.o. od roku 2005. Zabezpečovanie oblasti BOZP a OPP ponúkame dodávateľským spôsobom už od roku 1996 ako živnosť. Služby ktoré ponúkame sú vykonávané osobami s odbornou spôsobilosťou a s dlhoročnými skúsenosťami z praxe, aj z pred roku 1996. Výkon našej činnosti je zameraný predovšetkým na spokojnosť odberateľov našich služieb. Poskytujeme najaktuálnejšie informácie z oblastí BOZP a OPP v súvislosti s právnymi predpismi a s novými poznatkami uplatňovanými v praxi v týchto oblastiach.

Naším cieľom je poskytnúť odberateľovi zabezpečenie výkonu nami poskytovaných služieb, tak aby boli v plnom rozsahu splnené požiadavky vyplývajúce zo zákonov a s nimi súvisiacich predpisov na úseku BOZP a OPP a aby sa mu problémy vyplývajúce z tejto oblasti v jeho spoločnosti nevyskytovali.

Oľga Beniačová, konateľka

Ing. Juraj Beniač, konateľ

Ing. Marek Beniač, konateľ

© 2017 Bentes.sk