Odborné vzdelávanie

Semináre a školenia na mieru

Oprávnenia vydané NIP

 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

– Vstupné školenia zamestnancov
– Opakovacie školenia zamestnancov
¤ Administratíva
¤ Výroba
¤ Stavebníctvo
¤ Poľnohospodárstvo
¤ Skladové hospodárstvo
¤ a iné
– Opakovacie školenia obsluhy pracovných prostriedkov
¤ Motorové dopravné vozíky
¤ Stavebné stroje
¤ Obsluha VTZ
¤ a iné

Chcem sa informovať

 08.1 Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení

¤ Stroje a zariadenia na zemné práce
¤ Stroje a zariadenia na výrobu, spracovanie a presun betónových zmesí
¤ Ostatné stroje a zariadenia

– Základný kurz
– Aktualizačná odborná príprava

Chcem sa informovať

Oprávnenia vydané HBÚ

 01 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky
 01.1 – Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

– Vstupné školenia zamestnancov
– Opakovacie školenia zamestnancov
¤ Administratíva
¤ Výroba
¤ Stavebníctvo
¤ Poľnohospodárstvo
¤ Skladové hospodárstvo
¤ a iné
– Opakovacie školenia obsluhy pracovných prostriedkov
¤ Motorové dopravné vozíky
¤ Stavebné stroje
¤ Obsluha VTZ
¤ a iné

Chcem sa informovať

 05 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických
 05.1 – Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky (§21, §22, §23 vyhl. 508/2009 Z. z. a zákon 51/1988 Zb.)
– Základný kurz
– Aktualizačná odborná príprava

 05.2 – Výchova a vzdelávanie revíznych technikov elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v ostatných objektoch v podzemí (C3) a v ostatných objektoch na povrchu (C6);
– Základný kurz
– Aktualizačná odborná príprava

Chcem sa informovať

 08 – Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci so stavebnými strojmi a zariadeniami používanými na povrchu
 08.1 – Výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, okrem praktickej časti výchovy a vzdelávania

Chcem sa informovať

Odborná príprava (OP) a Aktualizačná OP (AOP)

1. Elektrické zariadenia a bleskozvody – pre pracoviská s BČ a ČVBS
¤ OP ku skúškam revíznych technikov – §24 vyhl. 508/2009 Z.z.,
¤ OP elektrotechnikov §21,22,23 – vyhl. 50/2009 Z.z.,
¤ AOP revíznych technikov elektrický zariadení a elektrotechnikov,

2. Vybrané stavebné stroje a zariadenie – pre všetky pracoviská (BČ, ČVBS, Inšpekcia práce)
¤ OP obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení,
¤ AOP obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení,

3. Obsluha elektrických zariadení
¤ Poučená osoba §20 Vyhl. 508/2009 Z. z.

Chcem sa informovať

© 2017 Bentes.sk