Oznámenie o školení poskytovania prvej pomoci

 

Jednou z povinností zamestnávateľa je:  „určiť a odborne spôsobilými osobami vzdelať a pravidelne vzdelávať dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytovanie prvej pomoci, ako aj na hasenie požiaru“ (§8 – Povinnosti zamestnávateľa – ods. (1) písm. a) odst. 3 zákona č. 124/2006 Z.z. )                  

V súlade s týmto ustanovením zákona sme pripravili školenie o poskytovaní predlekárskej prvej pomoci:

Dátum konania:          podľa záujmu

Miesto konania:          Rosinská cesta 12, 010 08 Žilina – budova Plemenárske služby                                          ŠP, alebo u zamestnávateľa

Začiatok:                     8,45 – 9.00 hod. prezentácia;               9.00 hod. – začiatok školenia

Lektor:                        PhDr. Mária Tvrdá, inštruktor kurzu prvej pomoci

Účastníci:                    zamestnanci určení zamestnávateľom na poskytovanie prvej pomoci

Forma ukončenia:      overenie získaných vedomostí písomným testom, doklad o absolvovaní školenia a overenia vedomostí  o poskytovaní predlekárskej prvej pomoci

Spôsob platby:           a) 20,- €/osoba pri prezentácii (faktúra s príjmovým dokladom)

  1. b) 20,-€/osoba poukázaním na účet

IBAN: SK7311110000006625839006 SWIFT: UNCRSKBX

var. symbol: 11102017 (potvrdiť avízo o platbe na záväznej prihláške).

Ak máte o školenie záujem vyplňte priloženú prihlášku a pošlite na našu adresu najneskôr do 2.10.2017 poštou alebo mailom na adresu bentes@bentes.sk

 

 

BenTeS, s.r.o.

Odborné vzdelávanie

© 2017 Bentes.sk