Služby BOZP, OPP

BTS zabezpečovaná autorizovaným bezpečnostným technikom

Bezpečnostnotechnická služba poskytuje zamestnávateľovi poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. Výkon BTS zabezpečujeme prostredníctvom odborne spôsobilých osôb s osvedčením autorizovaného bezpečnostného technika.

TPO (technik požiarnej ochrany) – výkon funkcie

Ústredný orgán, právnická osoba a fyzická osoba-podnikateľ zabezpečuje prostredníctvom technika požiarnej ochrany plnenie povinností podľa zákona o ochrane pred požiarmi. Výkon funkcie TPO zabezpečujeme osobami s odbornou spôsobilosťou technika požiarnej ochrany a špecialistu požiarnej ochrany.

Vypracovanie prevádzkovej dokumentácie

Vypracovanie dokumentácie BOZP a OPP

Cenník školení BOZP a OPP

  1. skupina do 7 zamestnancov …………………… 35,-€/osoba Minimálna cena školenia 110,-€.

 

  1. skupina 8 – 14 zamestnancov ………………… 30,-€/osoba

 

  1. skupina 15 – 25 zamestnancov ………………… 25,-€/osoba

Ceny sú bez DPH.

© 2017 Bentes.sk