Služby BOZP pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (BČa ČVBS)

¤ vedúci lomu
¤ banský bezpečnostný technik
¤ vedúci likvidácie havárie
¤ služby potrebné na prevádzku objektov, zariadení a budov

Odborne spôsobilý pracovník, určený na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky

Organizácia vykonávajúca banskú činnosť je povinná zriadiť útvar, prípadne ustanoviť odborne spôsobilého pracovníka na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.

Slovenský banský úrad môže vzhľadom na povahu prác, ich rizikovosť a s prihliadnutím na miestne podmienky určiť, kedy organizácia pri činnosti vykonávanej banským spôsobom je povinná zriadiť útvar, prípadne ustanoviť odborne spôsobilého pracovníka na plnenie úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky.

Pracovník určený na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií)

Organizácia vykonávajúca banskú činnosť je povinná zriadiť útvar, prípadne ustanoviť pracovníka na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií) a vypracúvať plány ich zdolávania.

Slovenský banský úrad môže vzhľadom na povahu prác, ich rizikovosť a s prihliadnutím na miestne podmienky určiť, kedy organizácia pri činnosti vykonávanej banským spôsobom je povinná zriadiť útvar, prípadne ustanoviť odborne spôsobilého pracovníka na riadenie likvidácie závažných prevádzkových nehôd (havárií) a vypracúvať plány ich zdolávania.

Dokumentácia – vypracovanie a vedenie

Ponúkame spracovanie dokumentácie:

¤ základná dokumentácia (podľa zákona o bezpečnosti práce)
¤ špeciálna dokumentácia (vyplývajúca z nariadení vlády a z osobitných predpisov).

Výchova a vzdelávanie

Vykonávame výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce pri činnostiach upravených zákonom č. 51/1988 Zb. O banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.

© 2017 Bentes.sk